انتشار کتاب سرگذشت خانه بخش خصوصی

اســناد و مستنداتی که در این دفتر گردآوری شده اســت حاصل ده سال جستوجوی نگارنده در آرشــیوهای مختلف دولتی و خصوصی اســت. گرچه این امکان وجود دارد که اسناد بیشتری هنوز از چشم پژوهشگران و مراکز اسنادی و آرشیوی مستور مانده باشد و امید میرود در آینده مورد بازیابی قرار گیرد، اما بیگمان مجموعه حاضر برگرفته از جدیدترین اســناد بازیافته است که طی ســالیان گذشته فراهم آوری شده اســت.

مجموعه حاضر متشکل‌ از اسناد، تصاویر و نشریاتی است که به تناسب موضوع در تواتر تاریخی در کنار یکدیگر چیده شده است. این اســناد به نحوی روایتگر حدود یکصدوچهل سال فعالیت و تلاش بازرگانان پایتخت برای حضور در عرصههای مختلف اقتصادی کشــورمان است. همچنین، نشان می‌دهد که مدیران اتاق تهران طی یکصدوچهل سال قبل اهتمام ویژهای برای انجام امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشــتهاند. از چاپ مجله و کتاب گرفته تا تأسیس یتیمخانه و بیمارستان و راهاندازی دبیرســتان و دانشگاه، همه‌وهمه نشاندهنده نوع نگاه ایشان به جامعه و لزوم پیشرفت آن است.

اتاق بازرگانی تهران به روایت اسناد تاریخی
به‌‌کوشش علی ططری
چاپ اول ۱۴۰۱، انتشارات امین‌الضرب

کد کتاب :۹۸۷۱۴
شابک :۹۷۸-۶۲۲۷۱۳۴۲۷۸
قطع :رحلی
تعداد صفحه :۲۲۰
سال انتشار شمسی :۱۴۰۱
نوع جلد :شومیز
سری چاپ :۱
  نظرات

پاسخی بگذارید