«جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» بررسی می‌شود

گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت صدوهفدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت نشست تخصصی مجازی «جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» را برگزار می‌کند.

نشست تخصصی مجازی
*جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت*


*دبیر نشست*
*دکتر صفورا برومند*
مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران


*سخنرانان*
*دکتر علی ططری*
استاد دانشگاه و مدیر دفتر مطالعات تاریخ اقتصادی ایران
*(بررسی اسناد عرایض؛ مهم‌ترین میراث مکتوب تاریخ مشروطیت)*


*دکتر الهام ملک‌زاده*
عضو هیئت علمی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشکده تاریخ ایران
*(روند عریضه‌نویسی در دوره قاجار و مشروطه با مروری بر تحقیقات تاریخی معاصر)*


*زمان ۱۴ مرداد ۱۴۰۲*
*ساعت ۱۴ تا ۱۶*
لینک ورود به نشست:  https://b2n.ir/w68209به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت صدوهفدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت نشست تخصصی مجازی «جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» را شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر صفورا برومند، مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به عنوان دبیر، دکتر علی ططری، استاد دانشگاه و مدیر دفتر مطالعات تاریخ اقتصادی ایران در خصوص «بررسی اسناد عرایض: مهم‌ترین میراث مکتوب تاریخ مشروطیت» و دکتر الهام ملک‌زاده، عضو هیئت علمی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران در خصوص «روند عریضه‌نویسی در دوره قاجار و مشروطه با مروری بر تحقیقات تاریخی معاصر» سخنرانی می‌کنند.

عریضه‌نویسی، از دیرباز بخشی از خرده رفتار سیاسی و اجتماعی ایرانیان بوده است، تا آنجا که می‌توان از آن به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ایرانیان یاد کرد. چنین فرهنگی، چه پیش از ورود اسلام و چه پس از آن مرسوم بوده است، به گونه‌ای که نهاد حکومت در طول دوران میانه و سده‌های پس از آن، با برپایی دیوان مظالم، فرهنگ عریضه‌نویسی را تایید می‌کرد. مواجهه با تمدن غرب در دوره قاجار، هر چند گسست‌های عمیقی بر فرهنگ و تمدن ما وارد آورد، اما در فرهنگ عریضه‌نویسی نه تنها گسستی رخ نداد، بلکه با گسترش وسایل ارتباط جمعی همچون روزنامه و ایجاد نهادهای جدیدی همچون دارالشورای کبرای سلطنتی و وزارتخانه‌ها، این فرهنگ تدوام یافت و فراگیر شد. پس از جنبش مشروطه و تاسیس مجلس شورای ملی، فرهنگ عریضه‌نویسی به جریانی مسلط نه تنها برای دادخواهی که برای رتق و فتق تمامی امور و مشکلات روزمره افراد فرودست جامعه درآمد و با تشکیل کمیسیون عرایض در مجلس شورای ملی، رسیدگی به عرایض مردمی، به یکی از کارکردهای اصلی نهاد قانونگذاری در ایران تبدیل شد.

از سوی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت صدوهفدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت نشست تخصصی مجازی «جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت صدوهفدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت نشست تخصصی مجازی «جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» را شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر صفورا برومند، مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به عنوان دبیر، دکتر علی ططری، استاد دانشگاه و مدیر دفتر مطالعات تاریخ اقتصادی ایران در خصوص «بررسی اسناد عرایض: مهم‌ترین میراث مکتوب تاریخ مشروطیت» و دکتر الهام ملک‌زاده، عضو هیئت علمی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران در خصوص «روند عریضه‌نویسی در دوره قاجار و مشروطه با مروری بر تحقیقات تاریخی معاصر» سخنرانی می‌کنند.

عریضه‌نویسی، از دیرباز بخشی از خرده رفتار سیاسی و اجتماعی ایرانیان بوده است، تا آنجا که می‌توان از آن به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ایرانیان یاد کرد. چنین فرهنگی، چه پیش از ورود اسلام و چه پس از آن مرسوم بوده است، به گونه‌ای که نهاد حکومت در طول دوران میانه و سده‌های پس از آن، با برپایی دیوان مظالم، فرهنگ عریضه‌نویسی را تایید می‌کرد. مواجهه با تمدن غرب در دوره قاجار، هر چند گسست‌های عمیقی بر فرهنگ و تمدن ما وارد آورد، اما در فرهنگ عریضه‌نویسی نه تنها گسستی رخ نداد، بلکه با گسترش وسایل ارتباط جمعی همچون روزنامه و ایجاد نهادهای جدیدی همچون دارالشورای کبرای سلطنتی و وزارتخانه‌ها، این فرهنگ تدوام یافت و فراگیر شد. پس از جنبش مشروطه و تاسیس مجلس شورای ملی، فرهنگ عریضه‌نویسی به جریانی مسلط نه تنها برای دادخواهی که برای رتق و فتق تمامی امور و مشکلات روزمره افراد فرودست جامعه درآمد و با تشکیل کمیسیون عرایض در مجلس شورای ملی، رسیدگی به عرایض مردمی، به یکی از کارکردهای اصلی نهاد قانونگذاری در ایران تبدیل شد.

از سوی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت صدوهفدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت نشست تخصصی مجازی «جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت» شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود.
  نظرات

پاسخی بگذارید