نوشته هایی با برچسب "آرشیو دولتی"

انتشار کتاب سرگذشت خانه بخش خصوصی
20 آوریل

انتشار کتاب سرگذشت خانه بخش خصوصی

اســناد و مستنداتی که در این دفتر گردآوری شده اســت حاصل ده سال جست‌وجوی نگارنده در آرشــیوهای مختلف دولتی و خصوصی اســت. گرچه این امکان وجود دارد که اسناد بیشتری هنوز از چشم پژوهشگران و مراکز اسنادی و آرشیوی مستور مانده باشد و امید می‌رود در آینده مورد بازیابی قرار گیرد، اما بی‌گمان مجموعه حاضر […]

ادامه مطلب...